O NAS

Celem Fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna, w szczególności w zakresie rozwijania czytelnictwa literatury pięknej, kultury muzycznej, edukacji artystycznej, wspierania i pomocy w rozwoju artystycznym artystów i zespołów. Prezesem Zarządu Fundacji "Nauka i Sztuka" jest Krzysztof Golachowski.

 

 

Aspekty działalności:

Image

Prowadzenie, organizacja działalności i promocja artystów oraz zespołów muzycznych

Image

Organizacja, finansowanie lub dofinansowanie następujących form działalności: - koncertów, kursów, wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw oraz warsztatów muzycznych i artystycznych, - wymiany międzynarodowej artystów i zespołów muzycznych, - imprez kulturalnych i muzycznych w kraju i za granicą, - udziału artystów i zespołów w krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięciach muzycznych, - projektów muzyczno-edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości muzycznej wśród społeczeństwa. - projektów plastyczno-edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości kulturalnej wśród społeczeństwa - działalności edukacyjnej i rozwojowej na wszystkich jej poziomach, - działalności dobroczynnej, humanitarnej i rozwojowej w kraju i za granicą. 

Image

Szkolenie w zakresie: zasad muzyki, rytmiki, kształcenia słuchu, emisji głosu, gry na instrumentach muzycznych, sztuk plastycznych, sztuk audio-wizualnych.

Image

Przyznawanie stypendiów i nagród artystom i zespołom. 

Image

Szkolenie i kształcenie pedagogów pracujących z artystami i zespołem wspieranymi przez Fundację m.in. przez finansowanie warsztatów, szkoleń, kursów i innych form rozwoju zawodowego w kraju i za granicą. 

Image

Finansowanie wydawnictw i nagrań w zakresie kultury, sztuki i muzyki. 

Image

Promocja, propagowanie i upowszechnianie działalności i dorobku artystów i zespołów muzycznych, poprzez organizację koncertów, konkursów, przeglądów i wystaw

Image
Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności innych organizacji i przedsiębiorstw. 
Image

Prowadzenie form działalności, o których mowa w niniejszym statucie z komercyjnymi i niekomercyjnymi podmiotami polskimi i zagranicznymi.